missie & visie

Personen met een psychische kwetsbaarheid bevinden zich in een kwetsbare sociale en maatschappelijke positie. De opdracht van de Bolster ziet er als volgt uit;
- Dat de zorggebruikers zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven (werk, vrije tijd, …) met een minimum aan of zonder begeleiding. De wensen van de zorggebruiker blijven hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Deze heeft zelf de regie in handen. 
- Dat we rekening houdende met de krachten en talenten van onze zorggebruikers zorg op maat kunnen aanbieden.
- Dat we ervoor ijveren dat de zorggebruiker een zo ruim mogelijke zelfstandigheid behoudt of verwerft op verschillende levensdomeinen:

  • Wonen
  • Werken
  • Leren – opleiding
  • Vrije tijd
  • Gezondheid
  • Persoonlijke (zelf)zorg (inclusief financiën)
  • Relaties
  • Veiligheid

We stimuleren hen om met een realistisch zelfvertrouwen te geloven in het eigen herstelproces. .
- Dat we het individu beschouwen als deel van zijn context en we dus samen met de zorggebruiker werken aan het uitbouwen en onderhouden van oude en nieuwe relaties. Familie en omgeving zijn belangrijke hulpbronnen in het verwezenlijken van onze opdracht.
- Dat de interdisciplinaire aanpak door ons team in combinatie met een optimale samenwerking met andere hulpverleningsactoren in de regio borg staat voor zorg op maat, continuïteit, en het bevorderen van de autonomie van onze zorggebruikers.
- Dat (her)opnames voorkomen worden en dat de zorggebruikers uit hun sociaal isolement gehaald worden door het aanbieden van een zinvolle, gestructureerde dag invulling .
- We bieden ‘zorg op maat’ en hebben respect voor het individu en zijn omgeving. De participatie wordt gegarandeerd omdat ieder individueel “persoonlijk plan” vertrekt vanuit de wensen van de zorggebruiker. Er wordt een veilige omkadering gecreëerd om zichzelf verder te ontplooien.
- We gebruiken de persoonlijke, professionele relatie als werkinstrument. 
- We dragen bij tot de vermaatschappelijking van de zorg. 
- We hechten veel belang aan netwerking. De zorggebruiker kan beroep doen op tal van voorzieningen uit de regio. De Bolster verwijst mensen, indien ze dat wensen, door en streeft naar optimale samenwerking en overleg.
- Wij stimuleren onze zorggebruikers naar rehabilitatie en herstel. Wij ondersteunen hen opdat hun levenskwaliteit kan verbeteren. 
- Onze voorziening is christelijk geïnspireerd, doch biedt ruimte voor de keuzes en onafhankelijkheid van ieder individu.

Wij gaan uit van het unieke verhaal van iedere zorggebruiker en de weg die deze wil bewandelen in zijn leven. Daarom kijken wij naar de zorggebruiker als een volwaardige partner, een volwassen persoon met kwetsbaarheden maar ook met de nodige mogelijkheden om verantwoordelijkheden binnen diens eigen parcours op te nemen. De zorggebruiker is de regisseur van zijn eigen leven en gaat zelf bepalen, richting geven en keuzes maken. 
Goede zorg stelt dus steeds het belang van onze zorggebruiker voorop, het moet hem/haar ten goede komen. Binnen het begeleidingsproces staat de zorggebruiker en diens context steeds centraal. 
Iedere actie die wordt ondernomen gebeurt in functie van de vooropgestelde wensen die samen met de zorggebruiker werden omschreven bij de start. Die zorggebruiker bepaalt voor het grootste deel zelf de weg die wij samen bewandelen. Voor het grootste deel, omdat er steeds zaken zijn die eigen zijn aan de maatschappij. Vanuit die eigenheid ontstaan een aantal krijtlijnen/grenzen waar zowel herstelondersteuner als zorggebruiker zich dienen aan te houden, bijvoorbeeld orde en netheid, wederzijds respect, voldoende veilig klimaat (oa naar agressie toe),… Binnen deze krijtlijnen is er steeds voldoende ruimte om zaken te ondernemen en te werken aan het unieke herstelverhaal die iedere zorggebruiker samen met de herstelondersteuner voor zichzelf schrijft.

jobs & stage

vacatures

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij De Bolster. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

lees meer
 

Jobs & stage

vacatures

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij De Bolster. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

lees meer