kwaliteit

Sinds jaren wordt er binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Ieder jaar wordt met de diensthoofden een beleids-en kwaliteitsplan opgemaakt in functie van de strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en teams worden daaruit afdelingsdoelstellingen opgesteld. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids-en kwaliteitsplan opgevolgd.

Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via een balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen),opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkers besproken. Voorbeelden van indicatoren zijn oa. wachttijden van beloproepen, detailzorg, respecteren van privacy, bevraging van VIP², inzet ervaringsdeskundigen, betrekken naastbetrokkenen, aanwezigheid begeleidingsplan, ...

Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd. Basismedewerkers vanuit alle disciplines vormen hierbij als lid van de werkgroepen het belangrijkste instrument.

Het elektronisch zorgdossier laat ons toe om op een doeltreffende manier een geïntegreerd totaalzorg te realiseren. Het noteren van observaties en een weerslag van de gesprekken met onze zorggebruikers gebeuren volledig elektronisch.

Jaarlijks wordt de tevredenheid van zorggebruikers via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden teruggekoppeld via de bewonersraad en bewonersvergadering. Waar nodig wordt via een concreet actieplan opgesteld en opgevolgd.

Daarnaast wordt ook de tevredenheid van medewerkers om de drie jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.

RESULTATEN VPP bevraging 2022 en denk en doe dag

Sterktes: zorggebruikers worden goed geïnformeerd over begeleiding, inspraak scoort hoog, idem voor respect, vertrouwen en privacy. De SRH visie (mogelijkheden en kwaliteiten) wordt als ok ervaren. Er is een goede samenwerking binnen het team dat als deskundig wordt ervaren.
Werkpunten zijn onze projecten voor 2024 ( wat heeft cliënt nodig om zich veilig te voelen op team, verbruik energie, zingeving).

STRATEGISCHE DOELEN 2024

  • Zingeving voor bewoners

De bedoeling om iets te doen rond zingeving komt vanuit het idee dat we ervan uit gaan dat jullie meer zingeving / voldoening halen uit dit leven wanneer jullie naar jullie eigen waarden leven. Bijvoorbeeld: als één van jullie waarden is dat jullie eerlijkheid belangrijk vinden, is het de bedoeling om te achterhalen wat jullie dan begrijpen onder eerlijkheid.

Eenmaal dit duidelijk is, is het vervolgens ook noodzakelijk dat jullie dit ook persoonlijk in het dagelijks leven nastreven. Wanneer jullie daar met vallen en opstaan in slagen, denken wij dat de de kans groter is dat jullie een bevredigend leven zullen leiden. Zo is het ook met waarden als redelijkheid, samenwerken, geduld…; waarden die telkens een heel persoonlijke invulling krijgen. Dit kunnen verwoorden zorgt ervoor dat jullie jezelf beter leren kennen en wie jullie willen zijn, worden en blijven. Dit zal er dan weer voor zorgen dat je niet enkel mild bent voor jezelf maar vooral ook voor de ander.

  • Participatie bij zorgplanning

Vanuit de Bolster vinden we het belangrijk dat jullie mee kunnen participeren in het verloop van jullie hersteltraject. Wij nodigen jullie vaak uit op onze teamvergadering waar tot op heden het voltallige team aanwezig is. De Bolster wil dit moment zo aangenaam mogelijk maken voor jullie en wil graag te weten komen wat veilig aanvoelt. Wat vinden jullie belangrijk bij aankomst, welke of hoeveel mensen mogen aanwezig zijn, willen jullie hierin zelf een keuze maken? Anderzijds mogen jullie gerust ook zelf suggesties geven op welke manier we dit zo aangenaam mogelijk kunnen maken. We zullen dit bevragen via een kleine enquête.

  • Participatie in cliëntveiligheid

In 2024 willen we ons extra focussen op de veiligheid in onze woningen en daarbuiten. Samen met de preventieadviseur van De Bolster  zullen we in elke woning langsgaan. We willen iedereen informeren over brandveiligheid. Dit is ook het moment dat jullie bedenkingen over veiligheid in de woning kunnen aankaarten. Vragen over de vluchtweg, bedenking over loszittende kabels…; haal het zeker aan. Aangezien we dan toch samenzitten, zullen we ook tips meegeven over hoe je minder kan verbruiken. Tips die jullie leefomgeving veiliger, zuiniger en ecologischer maakt.

Woon je niet in één van onze woningen? Ook voor jullie is er een moment voorzien. Deze thema’s zijn voor iedereen interessant.

 

De netpromotorscore juli 2023 voor de Bolster Kortrijk en Waregem bedraagt 36 wat een goed resultaat is.

(De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten zijn. )

 

Meerjarenbeleidsplan

Hieronder een aantal strategische opties voor de komende jaren.

  1. Buurtgerichte zorg, integratie van huidig aanbod in de buurt en oprichten van welzijnshuizen.
  2. Ontwikkelen van aanbod voor kinderen en jongeren binnen De Bolster.
  3. Ontwikkelen van online hulpverlening en inzetten op digitalisering van aanbod, medewerkers en zorgvragers.