kwaliteit

Sinds jaren wordt er binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Ieder jaar wordt met de diensthoofden een beleids-en kwaliteitsplan opgemaakt in functie van de strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en teams worden daaruit afdelingsdoelstellingen opgesteld. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids-en kwaliteitsplan opgevolgd.

Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via een balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen),opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkers besproken. Voorbeelden van indicatoren zijn oa. wachttijden van beloproepen, detailzorg, respecteren van privacy, bevraging van VIP², inzet ervaringsdeskundigen, betrekken naastbetrokkenen, aanwezigheid begeleidingsplan, ...

Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd. Basismedewerkers vanuit alle disciplines vormen hierbij als lid van de werkgroepen het belangrijkste instrument.

Het elektronisch zorgdossier laat ons toe om op een doeltreffende manier een geïntegreerd totaalzorg te realiseren. Het noteren van observaties en een weerslag van de gesprekken met onze zorggebruikers gebeuren volledig elektronisch.

Jaarlijks wordt de tevredenheid van zorggebruikers via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden teruggekoppeld via de bewonersraad en bewonersvergadering. Waar nodig wordt via een concreet actieplan opgesteld en opgevolgd.

Daarnaast wordt ook de tevredenheid van medewerkers om de drie jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.

RESULTATEN VPP bevraging 2020

Als terugblik op de resultaten van de meting in 2020 willen we meedelen waar we trots op zijn en waar we nog meer aandacht aan zullen besteden.

75 procent van de zorggebruikers zegt dat hun herstelondersteuners  hen ‘altijd’ aansporen mee te beslissen in hun behandeling, onderzoek of testen. Ook is er voldoende aandacht voor de lichamelijke gezondheid. 70 procent vindt dat we altijd aandacht hebben voor hun lichamelijk gezondheid. 25 procent zegt ‘meestal’. 75 procent geeft aan dat het personeel van De Bolster zich steeds voorstelt. De overige zorggebruikers zeggen ‘meestal’. Allen menen dat ze kunnen meebeslissen over hun ontslag. Bijna 94 procent geeft aan dat de zorg geëvalueerd wordt. 55 procent zou ons aanraden aan anderen. 45 procent zou ons waarschijnlijk wel aanraden aan anderen.

Na vorige afnames van de VPP werkten we onder andere aan het onderdeel ‘info over medicatie’. Bij deze bevraging scoorde dit onderdeel beter. Wel merkten we op dat 35 procent van de zorggebruikers zegt dat ze altijd info krijgen over hun psychische problemen. 40 procent zegt ‘meestal’. 25 procent zegt ‘soms’. Hier willen we verder op inzetten. Dit door de medicatiefiches als aanknopingspunt te gebruiken. Tevens zullen onze stagiaires ingeschakeld worden om hier meer op in te zetten.

STRATEGISCHE DOELEN 2022

- We willen het buurtproject dat vorig jaar omwille van Corona niet kon doorgaan opnieuw een kans geven.

- Ook willen we ervoor zorgen dat er nog meer éénduidigheid is in ons electronisch bewonersdossier.

- Psychoeducatie (medicatie, gezonde voeding, bewegen, slaap, ..) is een belangrijke pijler binnen de gezondheidszorg en we wensen daar op in te zetten.

- We hechten belang aan de veiligheid en stellen de noodplannen verder op punt.

- We brengen de infrastructuur van de woningen in kaart.

De netpromotorscore voor de Bolster Kortrijk bedraagt 20, voor de Bolster Waregem 60 wat een mooie score is.

(De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en klantloyaliteit. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten zijn. )

Meerjarenbeleidsplan

(klik op de afbeeldingen om de afbeelding groter te bekijken)